ཕམ་ཁའི་གལ་གནད།

ཕམ་ཁའི་གལ་གནད།

The Significance of Failure


སྒྲེལ•ཁར་ནི་གེ་ཡིས་གདམས།
དྷཱི་གྲོལ་གྱིས་བསྒྱུར།


     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་རང་ནུས་མེད་ཅིག་ཡིན་པར་མི་མཚོན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་རང་ད་དུང་ལེགས་འགྲུབ་ཅུང་ཙམ་མ་བྱུང་ཞེས་པའོ། །

     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཡང་མ་འགྲུབ་པའི་དོན་མི་སྟོན། དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་སྦྱོང་བརྡར་ཁ་ཤས་གནང་དགོས་ཞེས་པའོ། །

     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་རང་གླེན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའི་དོན་མ་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་རང་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཕྱུག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའོ། །

    ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་རང་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའི་དོན་མ་ཡིན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་རང་གང་ལ་ཡང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འདོད་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་པའོ། །

     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་དེ་གཏན་ནས་མི་རྙེད་ཅེས་པའི་དོན་མ་ཡིན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཞན་ཞིག་གིས་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཞེས་པའོ། །

     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་རང་མི་ཐ་ཤལ་ཞིག་རེད་ཅེས་པའི་དོན་མ་ཡིན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་རང་ཀུན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་པ་ཙམ་མོ།།

     ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཚེ་གཏོང་ཟད་དུ་བཏང་ཚར་བའི་དོན་མ་ཡིན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་མགོ་བརྩམ་ཆོག་ཅེས་པའོ། །

    ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་དེ་འདོར་དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན།
དེའི་དོན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་འབད་བརྩོན་དྲགས་པོ་གནང་དགོས་ཞེས་པའོ། །

    ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་གཏན་ནས་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པའི་དོན་མ་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བར་སྔར་ལས་ཀྱང་དུས་ཡུན་རིང་པོར་རྒྱུན་འཁྱོང་གནང་དགོས་ཞེས་པའོ། །

    ཕམ་ཁ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་རང་སྣང་མེད་དུ་དོར་ཟིན་པའི་དོན་མ་ཡིན། དེའི་དོན་ནི་ཁོང་ལ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་དགོངས་པ་ཡོད་ཅེས་པའོ། །

     《འཛམ་གླིང་སྟེང་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་གདམ་ངག་ལེཊ་སྒྲིག་》དེབ་དང་པོ་ལས་ཚན་བསྒྱུར་བྱས།

2020/2/20

The Significance of Failure

Failure doesn’t mean you’re a failure.
It means you haven’t succeeded yet.

Failure doesn’t mean you have accomplished nothing.
It means you have learned something.

Failure doesn’t mean you are a fool.
It means you have a lot of faith.

Failure doesn’t you’ve been disgraced.
It means you were willing to try.

Failure doesn’t mean you don’t have it.
It means you must do it differently.

Failure doesn’t mean you are inferior.
It means you are not perfect.

Failure doesn’t mean you wasted your life.
It means you can start over.

Failure doesn’t mean you ought to give up.
It means you must try harder.

Failure doesn’t mean you never made it.
It means it’ll take longer.

Failure doesn’t mean God has abandoned you.
It means He has a better idea.


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དོ་དམ་པ།  སྤེལ་དུས། 2020/2/20 བལྟ་ཀློག (8185)