ཁ་བ་ཅན། ལེན་མཁན་མེ་ཏོག
  草原梦想欢迎你! དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2024 ལོའི་ཟླ 7 ཚེས 13 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» སྒྱུ་རྩལ།» གླུ་དབྱངས། »ཁ་བ་ཅན། ལེན་མཁན་མེ་ཏོག
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།
ཁ་བ་ཅན། ལེན་མཁན་མེ་ཏོག
ལེན་མཁན། :  གཞས་མ་མེ་ཏོག རྩོམ་སྒྲིག་པ :  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཉན་གྲངས  : 24658སྤེལ་དུས : 2020/8/13
གླུ་དབྱངས།
སྙན་འཇེབས་དབྱངས་རྟས་དྲངས་པའི་སྒྲོལ་མ།
དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན། གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།
ཁ་བ་ཅན། ལེན་མཁན་མེ་ཏོག
ང་ཡི་བགྲེས་པོ་ཚེ་རིང་། མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན།


ཁ་བ་ཅན།

ཚིག  དམངས་ཁྲོད།

དབྱངས། དམངས་ཁྲོད།

ལེན་མཁན། མེ་ཏོག

བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡོད། །

སྟོད་གངས་དཀར་ཏི་སེ་རིན་པོ་ཆེ། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡིན། །

བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡོད། །

དབུས་ལྷ་ས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡིན། །

བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡོད། །

སེམས་བསམ་པ་བཟང་བོ་རིན་པོ་ཆེ། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡིན། །

སེམས་བསམ་པ་བཟང་བོ་རིན་པོ་ཆེ། །

ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་ཆ་ཡིན། །

གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན།
བཤེར་གྲངས།
sphv བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།    
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
43803999
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  草原梦想15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1